اخذ مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای
عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای

شرکت توسعه انفورماتیک سیمرغ موفق به اخذ مجوز فعالیت و عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گردیده است.